We continue our research in the Mokrá quarry. We focused on inventory of vacular plants present in karst oak-hornbeam forest and in area where the forest has already been cut and will be quarried in near future. There were found many rare and endangered species at the site (such as Red Helleborine, a calciphilous orchid) and all of them occur also in the karst forest that will be preserved, so the species richness in the quarry will not decrease by expansion of the quarry.
Besides, we carried out another treatment of experimental plots - we covered them by two types of non-transparent foils.

Naše výzkumy v mokerském lomu pokračují. Provedli jsme inventarizaci cévnatých rostlin v zachovalé krasové dubohabřině i v ploše, kde les byl v minulosti již smýcen a která bude v blízké budoucnosti odtěžena. Na plochách se nachází celá řada vzácných a ohrožených druhů (např. vápnomilná orchidej okrotice červená), přičemž všechny z nich jsou zastoupeny i v lese, který bude zachován, a tedy druhová diverzita rostlin v lomu nepoklesne.
Dále jsme realizovali další typ zásahu na pokusných plochách - zakrývání ploch dvěma druhy neprůhledných fólií.